dla nauczyciela

Szkolenia dla nauczycieli, mediacje, skonfliktowane klasy, porady prawne, pomoc psychologiczno pedagogiczna, szkolenia nauczycieli; mediacje; prawo

KOMUNIKACJA Z RODZICEM UCZNIA – PODSTAWY PRAWNE

Celem warsztatu jest poznanie wybranych przepisów prawa oświatowego oraz innych ustaw, które regulują ewaluacje osiągnięć edukacyjnych oraz zachowania ucznia, jego nieobecność, postępowanie w przypadku zaniedbania obowiązków rodzicielskich oraz odpowiedzialności karnej, cywilnej i dyscyplinarnej nauczyciela. Drugim etapem warsztatu będzie praca nad umiejętnością prowadzenia rozmów z rodzicami uczniów i reagowania na pojawiające się w nich trudności

Czas trwania szkolenia: 3h.

Liczba uczestników: min. 8 osób

Schemat mediacji szkolnych

KOMUNIKACJA Z RODZICEM UCZNIA – TECHNIKI PROWADZENIA ROZMÓW 

Celem warsztatu jest poznanie technik i zasad komunikacji, których przestrzeganie ułatwia stworzenie dobrego klimatu dla prowadzonych rozmów. Ważną częścią jest przyjrzenie się specyfice ról „rodzic” – „nauczyciel”, które determinują charakter szkolnych rozmów. Uruchamiają one w rodzicach przeżycie bycia ocenianym i oskarżanym, poruszają ich własne uczniowskie doświadczenia. W nauczycielach zaś rodzą bezradność i niezrozumienie dla agresji, z jaką odbierane są ich uwagi. Warsztat ma na celu zaopiekowanie tych przeżyć i wprowadzenia struktury do prowadzonych rozmów.

W czasie warsztatu znacząca część czasu poświęcona będzie doświadczeniu i praktyce. 

Czas trwania szkolenia: 3h.

Liczba uczestników: min. 8 osób, max. 15 osób

Mediacje, szkolenie nauczycieli w celu poprawy sytuacji w skonfliktowanych klasach

DRABINA INTERWENCJI – W JAKI SPOSÓB ZAPANOWAĆ NAD GRUPĄ

Celem warsztatu jest poznanie technik utrzymania dyscypliny w pracy grupowej. Uczestnicy otrzymają wiedzę na temat podstawowych procesów grupowych zachodzących w klasie i w oparciu o nie – technik utrzymywania dyscypliny. Znacząca część czasu poświęcona będzie doświadczeniu i praktycznemu treningowi zdobytych umiejętności.

Czas trwania szkolenia: 4h.

Liczba uczestników: min. 8 osób, max. 20 osób

Szkolenia dla nauczycieli, mediacje, skonfliktowane klasy, porady prawne, pomoc psychologiczno pedagogiczna, szkolenia nauczycieli; mediacje; prawo

POMÓŻ MI ROZMAWIAĆ – JAK POMAGAĆ DZIECIOM ROZWIĄZYWAĆ KONFLIKTY?  

Celem warsztatu jest przygotowanie nauczyciela do pełnienia roli mediatora w pojawiających się między uczniami konfliktach. Uczestnicy dowiedzą się, jak w praktyce zachować bezstronność, poufność i neutralność oraz jak przygotowywać dzieci do samodzielnego rozwiązywania konfliktów. Warsztat jest adresowany również do rodziców, którzy chcieliby zdobyć doświadczenie w tym zakresie.

W czasie warsztatu znacząca część czasu poświęcona będzie doświadczeniu i praktyce. 

Czas trwania szkolenia: 4h.

Liczba uczestników: min. 8 osób, max. 15 osób

Szkolenia dla nauczycieli, mediacje, skonfliktowane klasy, porady prawne, pomoc psychologiczno pedagogiczna, szkolenia nauczycieli; mediacje; prawo

BURZA W KLASIE – MEDIACJE KLASOWE

Zajęcia te są przeznaczone dla klas, w których od dłuższego czasu są trudne do nazwania i rozwiązania napięcia i konflikty między uczniami, a dotychczasowe próby interwencji nie przyniosły oczekiwanych rezultatów.

Zajęcia mają formę procesu, do którego zaproszeni są rodzice, uczniowie oraz wychowawca. Pierwszym elementem są godzinne zajęcia dla rodziców, które mają na celu dostarczenie im wiedzy, w jaki sposób mogą facylitować rozpoczynający się proces. Następnym elementem są warsztaty z uczniami mające na celu poprawę integracji w klasie, a przede wszystkim szerokie omówienie i zaopiekowanie doświadczanego konfliktu. Ostatnim elementem jest co najmniej dwutygodniowa praca z wychowawcą, który facylituje i prowadzi ewaluację z uczniami na temat podjętych postanowień i rozpoczętej zmiany.

W trakcie całego procesu trener jest dostępny zarówno dla rodziców, jak i nauczycieli udzielając im potrzebnych konsultacji. Proces prowadzony jest pod superwizją psychologa i psychoterapeuty.

Czas trwania spotkania z rodzicami: 1h

Czas trwania warsztatu z uczniami: 6h

Czas trwania procesu grupowego: min. 2tygodnie

Liczba uczestników: klasa szkolna (wymagana zgoda wszystkich rodziców na udział w procesie)

kontakt

Zbigniew Szulczyk

tel. 797 907 731

mail. zetszulczyk@gmail.com